RECHTSGEBIEDEN

RECHTSGEBIEDEN

Welk recht is van toepassing?

Onze dienstverlening raakt de volgende rechtsgebieden

Arbeids- en ambtenarenrecht

Een werknemer kan zijn functie niet meer aan of heeft gefraudeerd; wat nu? Is er afdoende bewijs van de fraude?
Of er is sprake van een reorganisatie, waarbij functies vervallen en medewerkers overcompleet raken. Is er een Sociaal Plan en wordt dat correct toegepast?

Wij adviseren werkgevers en werknemers om tot de gunstigste oplossing te komen en letten op de kosten.

Zijn arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de wet of een CAO? Is een concurrentiebeding geldig of niet? Heeft het UWV de werkgever een loonsanctie opgelegd en moet er nog een derde ziektejaar loon worden betaald?
Heeft een ambtenaar onbeperkte ontslagbescherming?

Of u nu werknemer bent of werkgever; er is meer mogelijk dan u denkt!

Onze deskundigen:
mr. Liesbeth Vos
mr. Wobke van Briemen
 

Top

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Een handelsnaam die blijkbaar al in gebruik is bij een ander bedrijf of de vraag of je toestemming moet vragen aan auteurs van boeken indien je daaruit passages gebruikt in cursusmateriaal; de problematiek rond uitvindingen die tijdens een dienstbetrekking worden gedaan (wie is daarvan de intellectuele eigenaar, de werkgever of de werknemer?); de vraag of een concurrent een merknaam voor een product mag gaan hanteren met dezelfde klankkleur als de merknaam van het eigen product; dit zijn onderwerpen die het intellectueel eigendomsrecht omvat (zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, etc.). Wij bekijken met u wat de mogelijkheden zijn om de eigen rechten te handhaven of te verkrijgen en bespreken met u de tactiek om een ander ervan te weerhouden inbreuk op dergelijke rechten te maken.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Bestuursrecht

De vergunning voor de dakkapel is verkregen, maar de buurman maakt bezwaar. Het bestuursrecht beheerst de relatie tussen de overheid en de burger. En dergelijke relaties doen zich op tal van terreinen voor.
Om een schuur te kunnen bouwen of een café te kunnen starten, moet men over één of meerdere vergunningen beschikken. De overheid is niet altijd genegen een dergelijke vergunning af te geven, terwijl deze overheid dat op grond van bestaande regelgeving of om andere redenen (gewekte verwachtingen etc.) wel zou moeten doen. In zo'n geval is het verstandig tegen de weigering in bezwaar en zonodig in beroep te gaan. Ook tegen het onterecht weigeren van een WIA- of WW-uitkering door een uitvoeringsinstelling dient tijdig (in beginsel) bezwaar te worden gemaakt. Misschien kan bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Onze deskundige:
mr. Wobke van Briemen
 

Top

Bouwrecht

Een ondernemer of particulier die wil bouwen, ontmoet tal van obstakels. Na de aankoop van de grond moet een bouwplan ontwikkeld worden, de financiering geregeld, een architect ingeschakeld, vergunningen aangevraagd, een aannemer geselecteerd en gecontracteerd. Het begeleiden van dit voortraject en/of procederen over aannemingsgeschillen, (bouw)vergunningen en bestemmingsplannen is onze dagelijkse praktijk.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Consumentenrecht

Het via internet bestelde product voldoet niet; een zojuist aangekocht meubelstuk gaat binnen de kortste keren verkleuren; een parketvloer trekt binnen een jaar op enkele plekken krom en de nieuwe auto vertoont steeds kuren, dan vraag je je af welke rechten je als consument hebt, zeker als de leverancier je in de kou laat staan. Vaak zijn algemene voorwaarden van toepassing die de koper niet of veel te laat heeft gezien en soms staat daarin dat een verkoper maar heel moeilijk tot een maximum bedrag (een bedrag dat veelal te laag is om de reële schade te dekken) aansprakelijk kan worden gesteld. Mag men een vervangend nieuw exemplaar eisen of moet men accepteren dat de verkoper een kans krijgt om iets te herstellen? Deze en vergelijkbare vragen vallen onder het consumentenrecht.

Onze deskundige: 
mr. Wobke van Briemen

Top

Huurrecht

Hoe werkt huurbescherming? Wat is een redelijke huurprijs en wanneer kan deze worden gewijzigd? Geniet een winkelier die bedrijfsruimte huurt dezelfde huurbescherming als een particulier die woonruimte huurt? Onder welke omstandigheden kan een verhuurder de huur wel opzeggen? Welk onderhoud dient voor rekening van de verhuurder te komen en mag een huurder alle verbeteringen die hem goeddunken in het gehuurde aanbrengen? Dergelijke vragen doen zich voor binnen huurrelaties en kunnen tot conflicten leiden. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken met u naar de oplossingen.

Onze deskundigen:
mr. Wobke van Briemen
mr. Jan van Ravenhorst

 

Top

Incassorecht

Wat doe je als je factuur niet betaald wordt? Grotere of kleinere bedrijven, dienstverleners als loodgieters, tandartsen en tolken-vertalers hebben te maken met wanbetalers. Wat doe je indien ook de derde sommatiebrief niets oplevert en de rekening onbetaald blijft? Ons kantoor levert per cliënt maatwerk, in die zin dat afhankelijk van de wens van de cliënt en de beoogde effectiviteit, wij tot een gerichte aanpak van de wanbetalers komen. Ons kantoor schrijft de strenge sommatiebrieven, bewaakt de termijnen en gaat onverbiddelijk over tot dagvaarding indien de wanbetaler niet tijdig over de brug komt. Zonodig leggen wij beslag op de eigendommen van de schuldenaar.

Onze deskundige: 
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Insolventierecht

Ondernemen houdt het nemen van risico's in. Sommige risico's kunnen er echter toe leiden dat een onderneming in zwaar weer terecht komt, in surséance van betaling komt te verkeren of zelfs failliet verklaard wordt. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het adviseren en bijstaan van ondernemingen en bedrijven in moeilijkheden bij uitstel van betaling, verweer tegen dwangbevelen, reorganisaties en liquidaties van de onderneming. Wij adviseren en procederen over zekerheden als pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud en staan ondernemers/bestuurders bij als zij vanwege vermeend wanbeleid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een zzp-er wordt fietsend naar een klus aangereden. Hij kan door het ongeval drie maanden niet werken. Na een ongeval kan zowel het slachtoffer als de veroorzaker van het ongeluk met gecompliceerde vragen met betrekking tot schadevergoedingen te maken krijgen: welke schade komt voor vergoeding in aanmerking, is er een verzekering die kan worden aangesproken, moeten bepaalde deskundigen worden ingeschakeld om een rapportage op te stellen, is een schikking mogelijk of moet er worden geprocedeerd. Wij staan u bij opdat een ongeval zo min mogelijk gevolgen heeft.

Onze deskundigen:
mr. Jan van Ravenhorst, is 25 jaar lid geweest van de specialisatievereniging LSA
mr. Wobke van Briemen

Top

Ondernemingsrecht

In welke gevallen ben ik in privé aansprakelijk voor de schulden van mijn BV? Het ondernemingsrecht bestrijkt een breed gebied. Zo valt daaronder een bedrijfsovername met alle juridische implicaties, maar onder het ondernemingsrecht vallen ook alle mogelijke contracten die een bedrijf sluit met leveranciers, afnemers, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, etc. Daarnaast is het van belang dat bepaalde bedrijven algemene voorwaarden hanteren indien zij regelmatig met afnemers of opdrachtgevers contracteren; daarmee worden aansprakelijkheidsvraagstukken op voorhand opgelost of tot een verzekerd bedrag beperkt. Ook kan de vraag aan de orde komen of een bedrijf beter af is in de rechtsvorm van een B.V. of bijvoorbeeld van een vennootschap onder firma (VOF). In vele besluitvormingsprocessen adviseren en begeleiden wij de cliënt, teneinde de voor ogen staande doelen te bereiken.

Onze deskundige: 
mr. Jan van Ravenhorst

 

Top

Overeenkomstenrecht

Een middenstander verkoopt zijn zaak en verplicht zich ten opzichte van de koper om binnen een straal van 10 kilometer geen nieuwe zaak te beginnen. Of een vleesverwerkingindustrie sluit een overeenkomst met een ondernemer die gespecialiseerd is in verpakkingen. Een particulier spreekt met zijn buurman af dat de buurman een geit op zijn weiland mag laten grazen. Het betreffen hier overeenkomsten en helaas gaat het soms mis omdat één van beide partijen zijn of haar verplichting niet nakomt, dan wel van mening is dat de ander niet nakomt zoals mocht worden verwacht of zoals is afgesproken. Soms ontstaat schade door het niet of door het onjuist nakomen en in dat soort situaties is het verstandig juridische hulp in te schakelen.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Personen- en familierecht

Eén op de drie huwelijken strandt. Wanneer een echtpaar of wanneer geregistreerde partners of samenwonenden besluiten uit elkaar te gaan, dan zijn daaraan meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie voorziet. Een echtscheiding betekent veelal dat eigendommen moeten worden verdeeld en dat de partners afspraken moeten maken over de kinderen en de uitoefening van de ouderlijke macht. Vaak is er strijd over de omvang van eventuele onderhoudsverplichtingen tegenover de ex-partner en ten opzichte van de kinderen. Onder het personen- en familierecht vallen ook tal van andere onderwerpen, zoals het naamrecht, omgang met minderjarigen, onder curatelestelling van bijvoorbeeld een familielid etc. Ook het erfrecht met al zijn facetten wordt gerekend tot het personen- en familierecht.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top

Vastgoedrecht

Komen de kosten van een lekkage in de kelder voor rekening van de VVE? De vastgoedpraktijk is een brede, maar zeer gespecialiseerde praktijk. Bij vastgoed spelen bestuursrechtelijke aspecten een belangrijke rol. Denk aan ruimtelijke ordening, de Woningwet, milieurecht, planschade, bouwvergunningen en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Daarnaast omvat het vastgoedrecht ook privaatrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld het huurrecht en bouwrecht. Wij beantwoorden uw vragen, adviseren u en staan u terzijde in een procedure.

Onze deskundige:
mr. Jan van Ravenhorst
 

Top