Zakelijke informatie van het kantoor

Privacy en identiteit

Alle door ons kantoor van natuurlijke personen verzamelde gegevens, worden uitsluitend aangewend ter vervulling van de overeenkomst van opdracht. Wij streven optimale vertrouwelijkheid na, waartoe wij onder meer afspraken maken omtrent geheimhouding met de ICT-dienstverleners van ons kantoor. Voorts ontvangt elke cliënt altijd afschriften van alle door ons gevoerde correspondentie en vervaardigde processtukken. De cliënt heeft derhalve altijd de beschikking over alle (relevante) dossierstukken. Het dossier is en blijft eigendom van Bots van Ravenhorst.

Ter naleving van de normering, zoals die staat beschreven in de Wwft, is bij Bots van Ravenhorst niet snel te verwachten dat zij daarmee in aanraking komen. Desalniettemin is waakzaamheid geboden. Ten aanzien van de gebruikelijke dienstverlening van ons kantoor zal waakzaamheid geboden zijn, ingeval buitenlandse entiteiten en/of geldstromen van en naar het buitenland onderwerp van advisering of verleende rechtsbijstand zijn. Dit alles laat onverlet dat, behoudens ten aanzien van beursgenoteerde ondernemingen, wij altijd nagaan wie de uiteindelijk belanghebbende of belanghebbenden zijn achter een entiteit. Dit ongeacht of het gaat om een buitenlandse dan wel binnenlandse entiteit. Specifiek zij opgemerkt dat uitsluitend de klant ter zake beoordeeld dient te worden en niet een eventuele wederpartij.

Privacyverklaring